Hoá chất sinh hoá LDL Direct

HOÁ CHẤT PHÂN TÍCH SINH HOÁ
TÊN XÉT NGHIỆM:LDL DIRECT
HÃNG SẢN XUẤT:TESLA
NƯỚC SẢN XUẤT:VIỆT NAM

Thể tích:
-R1:2x30ml,R2:1x20ml.
-R1:4x30ml,R2:2x20ml.

Protocol LDL