Hoá chất sinh hoá Bilirubin Total

HOÁ CHẤT PHÂN TÍCH SINH HOÁ
TÊN XÉT NGHIỆM:BILIRUBIN TOTAL
HÃNG SẢN XUẤT:TESLA
NƯỚC SẢN XUẤT:VIỆT NAM

Thể tích:
-R1:4x50ml,R2:2x25ml.
-R1:6x50ml,R2:3x25ml.

Protocol BIT