Hoá chất sinh hoá Albumin

HOÁ CHẤT PHÂN TÍCH SINH HOÁ
TÊN XÉT NGHIỆM:ALBUMIN
HÃNG SẢN XUẤT:TESLA
NƯỚC SẢN XUẤT:VIỆT NAM

Thể tích:
-R1:4x50ml
-R1:8x50ml

Protocol ALB