Hoá chất sinh hoá Creatinine

HOÁ CHẤT PHÂN TÍCH SINH HOÁ
TÊN XÉT NGHIỆM:CREATININE
HÃNG SẢN XUẤT:TESLA
NƯỚC SẢN XUẤT:VIỆT NAM

Thể tích:
-R1:4x50ml,R2:2x25ml.
-R1:6x50ml,R2:3x25ml.

Protocol