Sản phẩm Hóa chất sinh hóa

Danh sách sản phầm hoá chất sinh hoá

Albumin

Amylase

Bilirubin Direct

Bilirubin Total

Cholesterol

Triglyceride

Hdl Direct

Ldl Direct

Glucose

SGOT/AST

SGPT/ALT

Gamma-GT

Urea

Createnine

Acid Uric

Protein Total

QC

Calibration

Sản phẩm Hóa chất sinh hóa

Danh mục: